Χρονολόγιο

ФОРМА ВОЛОНТЕРА

Мы считаем своим долгом реализовать наш потенциал и без какой-либо дискриминации возвращать людям тот интерес, любовь и страсть, которые мы получаем как клуб с первого дня основания.

Поэтому, PAOK Action является переходом от теории к делу. За счет широкого спектра организованных мероприятий и акций мы показываем и прокладываем путь для существенной помощи местной общине Салоник, остальной Греции и ее населению, а также всему греческому обществу. 

В этом поединке нет запасных и соперников! Весь организм ПАОК надевает футболку PAOK Action и принимает участие в самом красивом матче, который когда-либо игрался. В матче за жизнь…!

PAOK Action может стать вдохновением для лучшего мира. Но без твоего участия ничто не может осуществиться!


Заполнив фору ниже, вы регистрируете свое участие в сети волонтеров PAOK Action. Данные, которые мы просим вас предоставить, помогут нам принять во внимание как ваше доступное время, так и способности в волонтерских мероприятиях.

PERSONAL DETAILS RU
CONTACT DETAILS RU
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Επίπεδο Εκπαίδευσης*
Εργασιακή Κατάσταση*
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Χρόνοι Συνεισφοράς*
Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην παρούσα αίτηση θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς σε δράσεις – προγράμματα του PAOK Action. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που θα καταχωρηθούν στην παρούσα αίτηση υπόκεινται στα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Потому что все вместемы можем сделать
мир немного лучше!