Χρονολόγιο

VOLUNTEER FORM

We strongly believe that it’s our duty to use our strengths and to respond without discrimination to the world, the interest, love and passion we have received as a society since its’ inception.

That is why PAOK Action is the transition from theory to action. Through a wide range of organized actions and actions, we show the way for a meaningful contribution to the local community of Thessaloniki, but also to the rest of Greece, its people, throughout Greek society.

There are no substitute players or opponents in this match! The whole PAOK organization wears the jersey of PAOK Action and participates in the most beautiful game that has ever been played. In the game of life…!

PAOK Action can become the inspiration for a better world. But without your involvement, nothing can be done!


By filling out the form below, you sign up for the PAOK Action volunteer network. The information we ask from you is useful to us only to check your availability and your skills regarding our volunteer actions.

PERSONAL DETAILS
CONTACT DETAILS
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Επίπεδο Εκπαίδευσης*
Εργασιακή Κατάσταση*
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Χρόνοι Συνεισφοράς*
Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην παρούσα αίτηση θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς σε δράσεις – προγράμματα του PAOK Action. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που θα καταχωρηθούν στην παρούσα αίτηση υπόκεινται στα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Because all togetherwe can make our world
a little bit better!